Hiệp Hội Điều Việt Nam Vinacas Là Gì?

 • Hiệp hội Điều Việt Nam (có tên theo tiếng anh là Vietnam Cashew Association), thường thường chúng ta sẽ gọi hiệp hội này theo tên viết tắt là VINACAS
 • VINACAS là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các công dân Việt Nam được bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đồng ý quyết định thành lập vào thời điểm năm 1990.
 • Các tổ chức hay các công dân là hội viên của VINACAS có nhiệm vụ như: trồng, chế biến, thu mua, đóng gói, tiêu thụ, xuất nhập khẩu, kinh doanh,… hạt điều và các sản phẩm cũng như các dịch vụ liên quan đến điều
 • VINACAS được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong hiệp hội. Bên cạnh đó còn giúp các hội viên hỗ trợ lẫn nhau cho có hiệu quả cao. Đóng góp vào sự phát triển của đất nước theo đường lối của đảng cộng sản Việt Nam.

logo vinacas

Quyền Hạn và Nhiệm Vụ Của Hiệp Hội

Quyền hạn của hiệp hội điều:

 • Tuyên truyền mục đích hoạt động của hiệp hội
 • Tham gia các dự án chương trình theo đề nghị của các cơ quan nhà nước
 • Tổ chức dạy nghề, cung cấp các dịch vụ về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hiệp hội
 • Tham gia ý kiến vào các văn bản có liên quan đến nội dung hoạt động của hiệp hội theo quy định của pháp luật
 • Được đào tạo bồi dưỡng các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
 • Được gây quỹ hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động khác
 • Được nhận nguồn tài trợ hợp pháp của tổ chức hay cá nhân trong và ngoài nước
 • Thực hiên các quyền hạn theo quy định của pháp luật

Nhiệm vụ của hiệp hội điều:

 • Chấp hành tất cả các quy định theo pháp luật mà liên quan đến các hoạt động của Hiệp hội. Phải thực hiện theo các điều lệ đã được phê duyệt.
 • Không được lợi dụng các hoạt động của Hiệp hội để làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đạo đức, truyền thống của dân tộc.
 • Tập hợp hội viên hoạt động vì lợi ích chung của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước theo đường lối của đảng.
 • Đào tạo và bổ sung kiến thức cho hội viên, chỉ đạo hội viên phải tuân thủ pháp luật, chính sách của đảng, nhà nước.
 • Nếu có tranh chấp hay khiếu nại của các hội viên trong nội bộ Hiệp hội thì phải giải quyết và hòa giải theo quy định của pháp luật.
 • Sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo mục đích rõ ràng, chi tiêu thống kê đầy đủ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền